[Kernenergienieuws] 2 oktober

Laka Foundation info op laka.org
Do Okt 2 10:47:31 CEST 2008


Vandaag

** “Petten hoofdstad van energieonderzoek Europa”: 
Onderzoeksinstituten Petten versterken strategische samenwerking

BEANTWOORDING KAMERVRAGEN

** Beantwoording kamervragen van Jansen (SP) en Samson (PvdA) over 
vergunningsaanvraag MOX-gebruik in Borssele. Weinigzeggend, vaak 
wordt verwezen naar de MER, waarvan de richtlijnen door ‘het bevoegd 
gezag’ nog niet vastgesteld zijn, zal ws. wel deze maand gebeuren. 
Wel is het tijdschema zo dat eind 2009 een definitieve beschikking 
gegeven kan worden (als er geen grote vertragingen zijn).
Lees de antwoorden op:
http://www.vrom.nl/get.asp?file=docs/kamerstukken/Wed1Oct2008163615020
0/SVS2008086852.doc

** Alle 82 Kamervragen over het Energierapport zijn ook beantwoord
Vraag 73 is aardig, omdat het het onrealisme van het plan van Delta 
aantoont die nog steeds denkt in 2016 een kerncentrale te hebben 
gebouwd.

73: Is er ook gekeken naar de scenario’s 3A: «nieuwe kerncentrale 
vóór 2020»?

Scenario 3 gaat uit van een nieuwe kerncentrale na 2020. Ervan 
uitgaande dat het volgende kabinet (na de Tweede-Kamerverkiezingen 
van 2011) een besluit zal nemen over de brandstofmix, is doorgerekend 
op basis van de gangbare procedures.
In het rapport «Fact Finding Kernenergie, t.b.v. de SER-Commissie 
Toekomstige Energievoorziening» (september 2007, p. 14 en 18) is 
aangegeven dat met de besluitvorming en vergunningsverlening voor een 
eventuele nieuwe kerncentrale in Nederland een periode gemoeid is van 
5 tot 7 jaar. Daarnaast bedraagt de bouwtijd bedraagt 4,5 tot 6 jaar. 
Dit betekent dat de totale procedure in Nederland voor een nieuwe 
kerncentrale 9,5 tot 13 jaar duurt. Uitgaande daarvan lijkt de 
ingebruikname van een eventuele nieuwe kerncentrale in Nederland niet 
gemakkelijk mogelijk voor 2020. Derhalve is er niet gekeken naar een 
scenario met nieuwe kerncentrale vóór 2020.

Vraag 71:
Hoe ziet de vergunningprocedure er uit die doorlopen moet worden 
voordat er een vergunning voor de bouw van een nieuwe kerncentrale 
verleend kan worden? Hoe lang duurt deze procedure naar verwachting?

Voordat feitelijk kan worden gestart met de oprichting van een 
kerncentrale moet een groot aantal planprocedures en 
vergunningprocedures worden doorlopen. Dit betreft onder meer een 
Planologische Kernbeslissing (Structuurschema 
elektriciteitsvoorziening, SEV), streekplan en bestemmingsplan, 
alsmede vergunningsprocedures op grond van de Kernenergiewet, de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren, de Woningwet, de 
Natuurbeschermingswet en andere wetten. In bijna alle gevallen moet 
ook een milieu-effectrapport voor worden vervaardigd. Daarnaast 
gelden vergunningseisen die zijn vastgelegd in de gemeentelijke 
bouwverordening, zoals aanlegvergunning en een gebruiksvergunning. 
Uit bovenstaande blijkt dat het een gecompliceerd langdurig proces 
kan zijn, mede omdat de vele inspraakmogelijkheden en mogelijkheden 
tot bezwaar en beroep hier vertragend kunnen werken. Een zeer ruwe 
inschatting leidt er al snel toe dat vanaf het moment dat een 
initiatiefnemer met concrete plannen komt, rekening gehouden moet 
worden met een periode van 5 tot 7 jaar.

Lees alles op www.laka.org/nieuws/2008/10-erapport.pdf

----------------

woensdag 01 oktober 2008 14:16 
“Petten hoofdstad van energieonderzoek Europa”: 
Onderzoeksinstituten Petten versterken strategische samenwerking

Energie-onderzoeksinstituten ECN, JRC-IE en NRG hebben besloten hun 
strategische samenwerking in Petten te intensiveren. Samen willen de 
drie onderzoekspartners Petten laten uitgroeien tot hoofdstad van het 
energieonderzoek in Europa.
Dinsdag 30 september 2008ondertekenden het Energieonderzoek Centrum 
Nederland (ECN), het Joint Research Centre of the European Commission 
(Institute for Energy, IE) en de Nuclear Research and consultancy 
Group (NRG) een overeenkomst die erop is gericht hun onderzoek naar 
energietechnologieën nog beter af te stemmen en te versterken. Er 
bestaan tussen het IE, NRG en ECN al informele dwarsverbanden in 
zowel het onderzoek als de technologieontwikkeling. Versterking van 
die verbanden betekent dat de drie instituten hun missie in Europa 
nog beter kunnen vervullen. Die missie is het (Europese) 
overheidsbeleid met onderzoek en technologieontwikkeling ondersteunen 
en de overgang naar een duurzame energievoorziening dichterbij 
brengen.

De drie onderzoeksinstituten, die ieder voor zich in het Europese 
energieonderzoek al een vooraanstaande positie innemen, kunnen door 
de voorgenomen samenwerking een nog belangrijkere rol in het Europese 
energiebeleid spelen. Ze richten zich in hun beleidsondersteunend 
onderzoek op de drie prioriteiten van het Europese energiebeleid: 20% 
energiebesparing, een aandeel van 20% voor duurzame energiebronnen in 
de energievoorziening en 20% vermindering van CO2 uitstoot in 2020. 
Deze doelstellingen zouden moeten bijdragen aan een betere 
voorzieningszekerheid, bescherming van milieu en klimaat en 
versterking van de Europese concurrentiepositie.

Europese onderzoekshoofdstad
De onderzoekspartners hebben de ambitie Petten uit te laten groeien 
tot Europese onderzoekshoofdstad van de huidige en toekomstige 
energietechnologie. Dit in het kader van het Europese Strategische 
Energie Technologie Plan (SET-Plan). Het initiatief in Petten sluit 
goed aan op de wens van de Europese Commissie om meer structuur en 
afstemming te realiseren tussen de onderzoekinstituten in Europa.

De drie instituten maken daarvoor optimaal gebruik van hun 
complementaire onderzoek en technologieontwikkeling, en van hun 
netwerken binnen en buiten de Europese Unie. De intensievere 
samenwerking concentreert zich in eerste instantie op de volgende 
onderzoeksgebieden: beleidsstudies, biomassa en biobrandstoffen, CO2-
afvang –en opslag, nucleaire technologie, waterstof- en 
brandstofcellen en zonne-energie (zie bijlage). Op veel van deze 
gebieden nemen ECN/NRG het voortouw in de ontwikkeling van 
grensverleggende energietechnologie. Het IE richt zich in die 
gevallen meer op het ontwikkelen van Europese & internationale 
testmethodes, veiligheid, technologische beoordelingen en prognoses 
ter ondersteuning van het energiebeleid.

Meer informatie over deze samenwerkingsovereenkomst is te lezen in de 
bijlage.
http://www.ecn.nl/fileadmin/ecn/corp/persberichten/Bijlage_persbericht
_1_oktober_2008.pdf----------------------------------------------------------------------
stichting Laka                     Laka foundation
documentatie en onderzoeks-        documentation and research
centrum kernenergie            centre on nuclear energy
Ketelhuisplein 43                Ketelhuisplein 43
1054 RD Amsterdam                 NL-1054 RD Amsterdam 
tel: 020-6168294                      Netherlands
fax: 020-6892179                  tel: +31-20-6168294
                          fax: +31-20-6892179
              www.laka.org
              info at laka.org
----------------------------------------------------------------------Meer informatie over de Kernenergienieuws maillijst